โรงเรียนจ่าอากาศเปิดรับสมัครเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2558 [1 ธ.ค. 57 – 15 ก.พ.58]

เปิดอ่าน 2,107 views

แชร์ข่าวนี้

โรงเรียนจ่าอากาศเปิดรับสมัครเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2558  โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม  57  ถึง วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 58   โดย  กกศ.รร.จอ.ยศ.ทอ.ได้ทำการปรับหลักสูตรการเรียน การสอนสำหรับนักเรียนจ่าอากาศ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ เพื่อเข้าศึกษาใน 4 เหล่า ได้แก่ เหล่าต้นหน เหล่าอุตุ เหล่าสารวัตรทหาร และเหล่าอากาศโยธิน ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เนตตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ติดตามความคืบหน้าได้ที่ www.atts.ac.th หรือ ๐-๒๕๓๔ ๓๗๖๒-๓ ในวันและเวลาราชการ

ยศ.ทอ.เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558

ยศ.ทอ.เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558

 

วันนี้แอดมินเอาคุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร พร้อมด้วยระเบียบการของปีการศึกา 2557  มาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนครับ

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร 3 ปี  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-
1.1.1 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด)  
1.1.2 คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ ากว่า 2.00
1.1.3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
1.1.4 มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ พ.ศ.2511
1.1.5 เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
1.1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
1.1.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
1.1.9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาใดๆ
1.1.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1.1.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ
1.1.12 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
1.1.13 ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

1.2 หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-
1.2.1 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด) 
1.2.2 คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ำกว่า 2.00
1.2.3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กeเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
1.2.4 มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกายตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารและระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ ฯ
1.2.5 เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
1.2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
1.2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
1.2.9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาใดๆ
1.2.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1.2.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ
1.2.12 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
1.2.13 ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-
1.3.1 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด)
1.3.2 คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ำกว่า 2.00
1.3.3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
1.3.4 มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารและระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ฯ
1.3.5 เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
1.3.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.3.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
1.3.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
1.3.9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาใดๆ
1.3.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1.3.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ
1.3.12 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
1.3.13 ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

2. หลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย.-
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนจ่าอากาศ (อยู่ท้ายเล่ม)
2.2 ส าเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ
2.3.1 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า , มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ยรวม จำนวน 1 ชุด หรือ
2.3.2 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า,มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ใช้สำเนาหนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย (ตามใบแบบ ) จำานวน 1 ชุด หากทราบผลการศึกษาในภายหลังปรากฏว่าผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
2.4 หลักฐานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม (ถ้ามี) ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม ต้องยื่นหลักฐานในวันสมัครพร้อมใบสมัคร หรือนำมาส่งตามที่กำหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามที่ทางราชการกำหนด
2.4.1 สำเนาหลักฐานการฝึกวิชาทหาร (รด.)ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จำนวน 1 ชุด (ปี 1, 2 และ 3 เพิ่มร้อยละ 3, 4 และ 5 ของคะแนนเต็ม ตามลำดับ) ตามใบแบบ ผนวก
2.4.2 ส าเนาหลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจล หรือระหว่างที่มีพระบรม ราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิ์ได้นับวันราชการเป็นทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วย  บำเหน็จบำนาญข้าราชการ  จำนวน 1 ชุด (เพิ่มร้อยละ 5 ของคะแนนเต็ม)
2.4.3 สำเนาหลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้า ที่ หรือต้องบาดเจ็บ ถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ จำนวน 1 ชุด
(เพิ่มร้อยละ 10 ของคะแนนเต็ม)  ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เพิ่มคะแนนตามความในข้อ 2.4.2 และข้อ 2.4.3 ให้ถือเกณฑ์   ตามข้อ 2.4.3 เท่านั้น

ระเบียบการปี 2558 มาแล้ว  อ่านเลย…  

 กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศประจำปี 2558 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนจ่าอากาศเปิดรับสมัครเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2558 [1 ธ.ค. 57 – 15 ก.พ.58]