โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) เฉพาะโครงการสิทธิพิเศษนักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 คน [ 12-30 ม.ค.58 ]

เปิดอ่าน 2,297 views

แชร์ข่าวนี้

โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายร้อยตำวจ ประจำปี

โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายร้อยตำวจ ประจำปี 2558

 

    ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เฉพาะในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักเรียนจังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี,ยะละ ,และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา , อำเภอสะบ้าย้อย , อำเภอนาทวี , และอำเภอจะนะ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
   นักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง)  จำนวน 3 อัตรา  โดยรับจากบุคคลทั่วไป เพศหญิง ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งเป็น  ไทยมุสลิม  จำนวน 2 คน  และ ไทยพุทธ  จำนวน 1 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     2.1 เป็นชายไทยมุสลิม หรือชายไทยพุทธ
     2.2 ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา, อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอนาทวี, และอำเภอจะนะ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า   10 ปี.
     2.3 ต้องได้รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามข้อ 2.1 
     2.4 ต้องมีประวัติการศึกาาดี โดยมีเกรดเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.5 
     2.5 ไม่จำเป็นต้องพูดภาษายาวีได้  แต่ถ้าผู้สมัครคนใดสามารถพูดได้ก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
     2.6 มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  21 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดวันที่ 30 ม.ค. 37 ถึง 30 ม.ค.42)  นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (ปิดรับสมัครวันที่ 30 ม.ค. 58) 
     2.7 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
     2.8 มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้วมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
     2.9 เป็นหญิงโสด ไม่มีความประพฤติเสื่มเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับชายถึงขั้นพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีสามี
     2.10 มีขนาดร่างกายสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
     2.11 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกฟ้อง หรือต้องหา หรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา

3. วิธีสมัครสอบ
     3.1 สมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  www.rpca-admission.com  ระหว่างวันที่  12 – 30 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป  ยกเว้นวันสุดท้าย 30 มกราคม 2558 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.00 น. (สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)
     3.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 350.- 

4. หลักฐานการสมัคร
     4.1 สำเนาใบรับรองการศึกษาที่โรงเรียนออกให้ รับรองว่าได้รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรูปถ่ายติด
     4.2 สำเนาใบรับรองผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หรือใบรับรองผลการเรียนที่โรงเรียนออกให้ รับรองว่ามีระดับผลการเรียนระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยมีรูปถ่ายติด
     4.3 สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองผลการเรียน ซึ่งแสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีรูปถ่ายติด
     4.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ (ฉบับเจ้าบ้าน) หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ทางราชการออกให้ และรับรองสำเนาถูกต้องไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร
     4.5 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของผู้สมัครสอบในกรณีที่ผู้สมัครสอบ
     4.6 รูปถ่ายหน้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
     4.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน

5 วิชาทีสอบ ได้แก่ วิชาภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม   ดาวโหลดประกาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) เฉพาะโครงการสิทธิพิเศษนักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) เฉพาะโครงการสิทธิพิเศษนักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 คน [ 12-30 ม.ค.58 ]