โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) ประจำปีการศึกษา 2558

เปิดอ่าน 7,138 views

แชร์ข่าวนี้

โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2558  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. จำนวนที่รับ   รับจากบุคคลทั่วไป  เพศหญิง  จำนวน  57 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็นบุคคลภายนอก เพศหญิง
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2.3 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2.4 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจแล้ว มารดาจะมิใช่ก็ได้
2.5 เป็นหญิงโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่ได้เสียกับชาย ถึงขั้นพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีสามี
2.6 มีขนาดร่างกายสูง ไม่น้อยกว่า  160 เซนติเมตร

3. วิธีสมัครสอบ
3.1 สมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.rpca-admission.com ระหว่างวันที่ 12 – 30 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ยกเว้นวันสุดท้าย 30 มกราคม 2558 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.00 น. (สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)
3.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 350.-

รายละเอียดเพิ่มเติม  ดาวโหลดระเบียบการโรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) ประจำปีการศึกษา 2558

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) ประจำปีการศึกษา 2558