โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2557 จำนวน 30 คน [ บัดนี้ – 2 มิ.ย.57]

เปิดอ่าน 612 views

แชร์ข่าวนี้

         โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2557  เพศชาย  / หญิง จำนวน 30 คน

1. คุณสมบัติผู้สมัคร
 1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาตร์ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ หรือสาขารัฐประศาสนศาสตร์
1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี
1.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มมีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1.1 และ 1.2 จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.4 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

3. วิธีการสม้คร   สมัครทางอินเตอร์เน็ต www.rpca-admission.com เท่านั้น โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง  ยกเว้น วันสุดท้ายจะรับสมัครถึงเวลา 16.00 น. เท่านั้น

รายละเอียดตำแหน่งนี้  โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครนักเรียนระดับปริญญาโท

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2557 จำนวน 30 คน [ บัดนี้ – 2 มิ.ย.57]