โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัคร “พลขับชาย” บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

เปิดอ่าน 13,864 views

แชร์ข่าวนี้

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัคร "พลขับชาย" บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัคร “พลขับชาย” บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  รับสมัคร “พลขับชาย” บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2559  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  – ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่พลขับ  สังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  จำนวน 15 อัตรา
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
  – เป็นบุคคลภายนอก
  – มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) เกิดตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 2523 ถึง 19 พ.ย. 2540
  – ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
  – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6) หรือเทียบเท่า
  – มีใบอนุญาตขับรถ ประเภททุกประเภท  (ท.1-ท.4) อย่างใดอย่างหนึ่ง
  – ไม่รับสมัครผู้ที่ยังไม่พ้นภาระทางทหาร หรือนักบวชศาสนา
 3. วิธีการสมัครสอบ
  – สมัครทางอินเตอร์เน็ต   เว็บไซต์  www.rpca-admission.com  ระหว่างวันที่ 18 ก.ย. 58 ถึง 18 พ.ย. 58 ตลอด 24 ชั่วโมง (สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัคร "พลขับชาย" บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัคร “พลขับชาย” บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

รายละเอียดเพิ่มเติม    

1. ระบบรับสมัคร”พลขับชาย” บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

2. ระเบียบการสมัคร “พลขับชาย” บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

3.ระเบียบการทั่วไป”พลขับชาย” บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

4. เอกสารแนบท้าย”พลขับชาย” บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัคร “พลขับชาย” บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน