โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

เปิดอ่าน 229 views

แชร์ข่าวนี้

          หัวข้อ


โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

                      ประกาศโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์

        ด้วยโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากเงินนอกงบประมาณ เพื่อรับเข้าทำงานในตำแหน่ง ครูอัตราจ้างในโรงเรียน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างสาขาวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559

 1. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

  -เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูหละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  -เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
  -เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูหละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
  -ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นนบสมัครได้ ณ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560. (เว้นวันหยุดราชการ)

  รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร :    ประกาศโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์


กดติดตามเราได้ที่ :   www.facebook.com/jobs.army

สอบราชการ, สอบตำรวจ, สอบทหาร, สอบครู, สอบราชการปี 60, ผลสอบ, ประกาศผลสอบ,

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา