19 กรกฎาคม “วันทหารพราน”

เปิดอ่าน 732 views

แชร์ข่าวนี้

กรมทหารพราน

กรมทหารพราน

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ “วันทหารพราน”   

      ความเป็นมาของการจัดตั้งหน่วยทหารพราน  การจัดตั้งหน่วยทหารพรานของกองทัพบก มีผลสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2521 จากสถานการณ์การก่อการร้ายภายในประเทศไทยได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น และยังปรากฏแนวโน้มของการใช้กำลังตามแบบของชาติพันธมิตรกลุ่มก่อการร้ายเข้ามาช่วยเหลือทางทหารด้วยการใช้กำลัง เพื่อขยายผลของสงครามประชาชนไปสู่สงครามประชาชาติและสงครามประชาคมในที่สุด จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้กองทัพบกจำเป็นจะต้องฟื้นฟูและเตรียมกำลังหลักเพื่อป้องกันประเทศจากภัยคุกคามภายนอกและเพื่อให้มีกองกำลังทหารหลัก กำลังกึ่งทหาร และกำลังประชาชนที่เป็นกองกำลังต่อสู้เบ็ดเสร็จไว้เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามภายใน กองทัพบกจึงได้จัดตั้งกองกำลังกึ่งทหารในลักษณะของหน่วยอาสาสมัครพิเศษทหารพรานเพื่อเสริมสร้างการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ มีชื่อรหัสโครงการว่า โครงการ 513 ซึ่งทางรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นมีมติให้กองทัพบกดำเนินการโครงการ 513 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2521 ซึ่งถือเป็นวันกำเนิด กองกำลังทหารพรานในประเทศไทย    

ทหารพราน

ทหารพราน

กำลังทหารพราน เป็นกำลังทางยุทธศาสตร์ สำหรับใช้แก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในประเทศ เนื่องจากเป็นกำลังในท้องถิ่นที่มีความคุ้นเคยกับประชาชน และภูมิประเทศ จึงสามารถปฏิบัติงานทั้ง ด้านการข่าว และงานมวลชน ตลอดจนสามารถปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีทั้งในเชิงรุก และเชิงรับได้เช่นเดียวกับกำลังรบหลัก โดยกำลังทหารพรานเป็นกำลังที่ใช้เกาะติดพื้นที่ได้อย่างถาวร อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี      เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2523 กองทัพภาคที่ 4 ได้ออกคำสั่งที่ 9/2523 เรื่องการจัดตั้งหน่วยทหารพรานในกองทัพภาคที่ 4 มีส่วนบังคับบัญชา คือ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานกองทัพภาคที่ 4 โดยมี 13 กองร้อยทหารพราน
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2527 ได้จัดตั้งกองกำลังทหารพรานกองทัพภาคที่ 4 มีที่ตั้งอยู่ที่    ค่ายวชิราวุธ ประกอบด้วย 5 กรมทหารพราน ได้แก่ กรมทหารพรานที่ 41, 42, 43, 44 และ 45 รวมจำนวน 36 กองร้อยทหารพราน และ 1 หมวดทหารพรานหญิง มีภารกิจในการกวาดล้าง ทำลายกองกำลังผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ต่อมาสถานการณ์การสู่รบลดน้อยลง กลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้รับความสูญเสียและได้วางอาวุธมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย กองทัพบกจึงได้มีการปรับลดงบประมาณและกำลังพลเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เมื่อปี 2535 ปิดการบรรจุกรมทหารพรานที่ 44
เมื่อปี 2539 ปิดการบรรจุกรมทหารพรานที่ 42
คงเหลือ 3 กรมทหารพราน รวม 17 กองร้อย และ 1 หมวดทหารพรานหญิง

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก  กรมทหารพรานที่สี่สาม กองทัพภาคที่สี่

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : 19 กรกฎาคม “วันทหารพราน”