มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครสอบราชการทหารชั้นประทวน ประจำปี 2560 อัตราสิบเอก 8-26 พฤษภาคม 2560

เปิดอ่าน 1,145 views

แชร์ข่าวนี้

มณฑลทหารบกที่ 32 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครสอบราชการทหารชั้นประทวน ประจำปี 2560 อัตราสิบเอก 8-26 พฤษภาคม 2560

มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครสอบราชการทหารชั้นประทวน ประจำปี 2560 อัตราสิบเอก 8-26 พฤษภาคม 2560

 1. ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
  – เสมียนพิมพ์ดีด ฝ่ายสนับสนุน ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
  – ตำแหน่ง พลขับรถ หมวดสื่อสารมณฑลทหารบกที่ 32 (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณสมบัติทั่วไป
  – เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  – เป็นทหารกองหนุน
  – ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  – ไม่เป็นผถุ้มีร่างกายทุพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  – เป็นผุ้ที่เลื่อมใสในการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 3. กำหนดการรับสมัคร
  เปิดรบสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 26 พฤษภาคม 2560 ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 ) ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
  กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-225941 ต่อ 72310 ,72335 , 72399 ( ในเวลาราชการ )

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมาครับ

สอบราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบราชการปี 60 ผลสอบ

สอบราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบราชการปี 60 ผลสอบ

สอบราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบราชการปี 60 ผลสอบ

สอบราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบราชการปี 60 ผลสอบ

สอบราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบราชการปี 60 ผลสอบ

สอบราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบราชการปี 60 ผลสอบ

สอบราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบราชการปี 60 ผลสอบ

สอบราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบราชการปี 60 ผลสอบ

สอบราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบราชการปี 60 ผลสอบ

สอบราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบราชการปี 60 ผลสอบ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครสอบราชการทหารชั้นประทวน ประจำปี 2560 อัตราสิบเอก 8-26 พฤษภาคม 2560