สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 57 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) [ตั้งแต่ 23 เป็นต้นไป]

เปิดอ่าน 709 views

แชร์ข่าวนี้

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 57 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)

     สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที  ประจำปี 57 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2557 เป็นต้นไป  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
1.3 สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา
1.4 มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม (รายละเอียดกำหนดไว้เฉพาะแต่ละตำแหน่ง)
1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
1.6 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.7 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)

3. กำหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัคร  ได้ตั้งแต่ 23 เมษายน 2557เป็นต้นไป

4. การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (รายละเอียด) และกรอกรายละเอียดพร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับ” ให้ครบถ้วนโดยยื่นใบสมัครได้ 3 วิธี คือ
1) ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
2) ผู้สมัครส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน)
3) ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ มาที่ recruitment@dti.or.th  และให้ “รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ”

5. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดพร้อมทั้งยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานครบถ้วนเท่านั้นหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่       ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)   ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120   โทร. 02-980-6688 ต่อ 1109,1133

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 57 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) [ตั้งแต่ 23 เป็นต้นไป]