แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ รวมชุดที่ 5 ธุรการ พร้อมเฉลย

เปิดอ่าน 1,374 views

แชร์ข่าวนี้

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ   รวมชุดที่ 5  (ธุรการ)      

แนวข้อสอบนี้แต่งโดยท่าน พ.ต.อ.ยงยุทธ ชัยสวัสดิ์ พนักงานสอบสวน (สบ.4) ภ.จว.ปัตตานี ได้จัดทำแนวข้อสอบนายร้อยตำรวจที่ได้พยายามรวบรวมจากแหล่งต่างๆ และบางส่วนได้จัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอให้เพื่อนพ้องและน้องพี่ที่รักในการสรรหาความรู้ให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในการสะสมความรู้ด้านกฎหมาย หรือ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการก็ตาม    ข้อมูลและแนวข้อสอบนายตำรวจชุดนี้ ( 18 ต.ค.2550 ) ได้ดำเนินการขึ้นโดยมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าแต่อย่างใด แต่ทำเพื่อมอบให้เพื่อนพ้องและน้องพี่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและข้าราชการตำรวจโดยทั่วไป โดยขอสงวนลิขสิทธิ์ที่จะห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือธุรกิจโดยเด็ดขาด ท่านเป็นชาวเชียงใหม่ โดยกำเนิด

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ ปี 2557

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ ปี 2557

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ  ธุรการ ชุดที่ 5

1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ การดำเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่………กำหนด
ก. ก.ต.ช. ข. ก.ตร. ค. กฎกระทรวง ง. พระราชกฤษฎีกา

2. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งใดหรือปฏิบัติหน้าที่ใด จะเป็นข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศให้ตราเป็น
ก. ก.ต.ช. ข. ก.ตร. ค. กฎกระทรวง ง. พระราชกฤษฎีกา

3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีส่วนราชการอะไรบ้าง
ก. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ กองบัญชาการ
ข. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ และ กองบังคับการ
ค. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ , กองบังคับการ และ กองกำกับการ
ง. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ กองบังคับการ , กองกำกับการ และ สถานีตำรวจ

4. การแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ตามข้อ 3 ให้ตราเป็น
ก. พระราชกำหนด ข. พระราชกฤษฎีกา ค. กฎกระทรวง ง. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

5. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี หมายถึงผู้ใด
ก. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ข. รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ค. ผบ.ตร. ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

6. ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ และเป็นประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ
ก. นายกรัฐมนตรี และ ผบ.ตร. ตามลำดับ ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ผบ.ตร. และ นายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ง. ผบ.ตร.
7. การประกาศรายชื่อกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิในกฎหมายกำหนดให้ผู้ใดเป็นผู้ประกาศและประกาศในเอกสารใด
ก. นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศ และประกาศในระเบียบ ก.ต.ช.
ข. นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศ และประกาศใน กฎ ก.ตร.
ค. นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศ และประกาศในสำนักนายกรัฐมนตรี

8. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ ก.ตร. ในการออกกฎ ก.ตร.
ก. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ข. ออกระเบียบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานเกี่ยวกับการสอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ
ค. ออกระเบียบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ง. ออกระเบียบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานเกี่ยวกับการจ่ายสินบนนำจับ

9. ร.ต.ท.สมชายฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงานทะเบียนพล ตร.ว่า ตนเองจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.2550 จึงได้ตรวจสอบสมุดประวัติแบบ กพ.7 ของตนพบว่า จนท.ผู้บันทึกประวัติได้กรอกข้อมูลคลาดเคลื่อน โดยความจริงแล้วตนเองเกิดเมื่อวันที่ 2 ก.ย.2501 จะต้องเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.2551 จึงได้ยื่นคำร้องขอแก้ทะเบียนประวัติของตนต่อ ผบช.กำลังพล ตร. ซึ่งก็ตรวจสอบแล้วพบว่าคลาดเคลื่อนจริง ผบช.กำลังพล ตร. จึงได้สั่งการให้ จนท.กำลังพลทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอทราบว่า ผบช.กำลังพล มีอำนาจในการสั่งแก้ไขหรือไม่
ก. สั่งแก้ไขได้ เพราะเป็นข้อผิดพลาดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่
ข. สั่งแก้ไขได้ ถ้าได้รับความเห็นชอบจาก ผบ.ตร.หรือผู้รักษาราชการแทน
ค. สั่งแก้ไขไม่ได้ เพราะเป็นอำนาจของ ก.ต.ช. ง. สั่งแก้ไขไม่ได้ เพราะเป็นอำนาจของ ก.ตร.

10. กฎ ก.ตร. มีผลใช้บังคับเมื่อใด
ก. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข. เมื่อพ้น 10 วันนับแต่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. เมื่อพ้น 15 วันนับแต่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. เมื่อพ้น 30 วันนับแต่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

11. ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร
ก.เวลาเลิกประชุม ข.ผู้จดรายงานการประชุม
ค.ผู้ตรวจรายงานการประชุม ง.วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม

12. หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติด แบ่งเป็นกี่ประเภท
ก.4 ข.3 ค.2 ง.ประเภทเดียว

13. การเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) คำว่าด่วน หรือด่วนมาก จะต้องเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) ไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ
ก.ท้ายหนังสือ ข.ในที่เห็นเด่นชัด ค.บนหัวหนังสือ ง.ตรงไหนก็ได้

14. ข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ
ก.ลงทะเบียนรับหนังสือ ข.ประทับตรารับหนังสือ
ค.เปิดผนึกซองและตรวจเอกสาร ง.ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
15. ภาพข้างล่างนี้คืออะไร
(ชื่อส่วนราชการ)
เลขรับ……………………………..
วันที่……………………………….
เวลา……………………………….
ก.ใบรับหนังสือ ข.ทะเบียนหนังสือรับ
ค.ตราประทับสำหรับลงรับหนังสือ ง.ตราประทับสำหรับส่งหนังสือ

16. ตามที่ได้มีช่อง “การปฏิบัติ” ไว้ในทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือนั้น เพื่อประโยชน์อะไร
ก.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นใครเป็นผู้ส่งมา ข.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นจะต้องส่งไปที่ไหน
ค.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นควรจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ง.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นได้มีการปฏิบัติการไปแล้วเพียงใด

17. ซองหนังสือราชการมีกี่ขนาด
ก.2 ข.3 ค.4 ง.5

18. การเก็บหนังสือมีประโยชน์ต่อข้อใดมากที่สุด
ก.การค้นหา ข.การตรวจสอบ ค.การทำความสะอาดที่เก็บ ง.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

19. ใบรับหนังสือมีประโยชน์อย่างไร
ก.แสดงว่าหนังสือนั้นไม่สูญหาย ข.แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว
ค.เป็นหลักฐานว่าผู้ส่งได้ส่งหนังสือแล้ว ง.เป็นหลักฐานว่าได้ส่งหนังสือและมีผู้รับหนังสือนั้นไปแล้ว

20. ข้อใดเรียงลำดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสือได้ถูกต้อง
ก.ลงทะเบียนรับ ประทับตรารับหนังสือ เปิดผนึกซองตรวจ
ข.ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ เปิดผนึกซองตรวจ
ค.เปิดผนึก-ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ และตรวจ
ง.เปิดผนึก ตรวจ ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ

21. การเปิดซองหนังสือราชการ ถ้ามีซองอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างในแสดงว่าหนังสือนั้นต้องเป็นหนังสือประเภทใด
ก.หนังสือภายใน ข.หนังสือภายนอก ค.หนังสือราชการด่วน ง.หนังสือราชการลับ

22. ”ประกาศ ณ วันที่………” ใช้กับหนังสือสั่งการชนิดใด
ก.คำสั่ง ข.ระเบียบ ค.ข้อบังคับ ง.ถูกทั้ง ข.และ ค.
23. บรรทัดสุดท้ายของหนังสือสั่งการทุกประเภทจะต้องเป็นข้อความท ี่ระบุอะไร
ก.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ ข.ชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือ
ค.ตำแหน่งของผู้มีอำนาจออกหนังสือ ง.ลายมือชื่อผู้มีอำนาจออกหนังสือ

24. ข้าราชการที่มีตำแหน่งยศทหารหรือตำรวจ ต้องพิมพ์ยศลงหน้าชื่อในวงเล็กใต้ลายเซ็นหรือไม่
ก.ไม่ต้องพิมพ์ยศ ข.พิมพ์ยศลงไปด้วย ค.พิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้ ง.ไม่มีคำตอบถูก

25. พระเจ้าแผ่นดินแต่งตัว ใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไร
ก.ทรงเครื่อง ข.แต่งพระองค์ ค.ทรงเครื่องใหญ่ ง.ทรงพระสุคนธ์

26. ในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงกว่า รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันของส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการนั้นจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าวเสนอต่อ
ก. ก.พ.ร. ข. สำนักงบประมาณ ค. กรมบัญชีกลาง ง. ถูกทุกข้อ

27. ส่วนราชการตามข้อที่แล้ว เมื่อได้รับการเสนอจากส่วนราชการแล้วถ้าไม่ทักท้วงภายใน…….วัน ก็ให้ส่วนราชการดังกล่าวถือปฏิบัติ ตามแผนการลดรายจ่ายนั้นต่อไปได้
ก. 10 วัน ข. 15 วัน ค. 30 วัน ง. 60 วัน

28. ส่วนราชการใดที่มีอำนาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามข้อที่แล้ว หากเกิดความเสียหายใดขึ้น ให้ถือว่าข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการนั้น
ก. ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ข. เจตนากระทำผิด
ค. ประมาทเลินเล่อ ง. ไม่มีข้อใดถูก

29. เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน
ก. 10 วัน ข. 15 วัน ค. 30 วัน ง. 60 วัน

30. การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ให้ถือว่าเป็นเรื่องลับ
ก. ความมั่นคงของประเทศ ข. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ค. การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ง. ถูกทุกข้อ

31. ส่วนราชการอาจจัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงานในส่วนราชการก็ได้ ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวต้องกระทำเป็น
ก. เปิดเผย เพื่อความโปร่งใด ข. ความลับและเพื่อให้ความยุติธรรม
ค. ความลับและเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ ง. ถูกทุกข้อ

32. ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ให้ส่วนราชการดำเนินการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง และอัตรากำลัง ของส่วนราชการเสนอต่อหน่วยงานใดให้ความเห็นชอบ
ก. คณะรัฐมนตรี ข. ก.พ.ร.
ค. ก.พ. ง. หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ

33. ในการที่ส่วนราชการจะดำเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศขึ้นใหม่ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ หรือสอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ ให้ส่วนราชการนำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใดมาประกอบการพิจารณา
ก. ข้าราชการในสังกัด ข. หัวหน้าส่วนระดับ ผอ.กองขึ้นไป
ค. หัวหน้าส่วนระดับอธิบดีขึ้นไป ง. ประชาชน

34. ข้อใด คือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ก. เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ค. ไม่มีขั้นตอนการปฎิบัติงานเกินความจำเป็น ง. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

35. ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้การบริหารราชการ
แบบบูรณาการของจังหวัดดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นภารกิจของส่วนราชการตามข้อใด
ก. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ข. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ค. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
ง. การบริหารราชการเพื่อลดขั้นตอนในการบริหาร

36. Delegation หมายถึงผู้นำแบบใด
ก. ผู้นำแบบบอกทุกอย่าง ข. ผู้นำแบบขายความคิด
ค. ผู้นำแบบเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ง. ผู้นำแบบมอบหมายงานให้ทำ

37. ทฤษฎีของ Fiedler ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ
ก. สถานการณ์ ข. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตาม
ค. โครงสร้างของงาน ง. อำนาจของผู้นำ
38. Transformational Leadership Theories หมายถึง
ก. ทฤษฎีความเป็นผู้นำเชิงอนุรักษ์ ข. ทฤษฎีความเป็นผู้นำเชิงรุก
ค. ทฤษฎีความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูป ง. ทฤษฎีความเป็นผู้นำเชิงเป้าหมาย

39. Transformational Leadership หมายถึง ผู้นำประเภทใด
ก. ผู้นำการแลกเปลี่ยน ข. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ค. ผู้นำจริยธรรม ง. ถูกทุกข้อ

40. Domino effect หมายถึง
ก. ปฏิกิริยาของผู้ตาม เมื่อผู้นำได้กระตุ้นและยกย่อง
ข. การพัฒนาผู้นำ โดยการกระตุ้นและยกย่องจนสามารถเปลี่ยนผู้นำไปในทางที่ดี
ค. ปฏิกิริยาของผู้นำ ต่อการพัฒนาระบบบริหารขององค์กร
ง. การพัฒนาผู้ตามกระตุ้นและยกย่องซึ่งกันและกันจนเปลี่ยนผู้ตามเป็นผู้นำและมีการเปลี่ยนต่อๆกันไป

41. นักคิดผู้ใดมีแนวคิดขัดแย้งกับแนวคิดของ Burns
ก. Separated ข. Bass
ค. William Ouchi ง. Fiedler

42. สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ได้แก่
ก. เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของแต่ละท้องถิ่น
ข. งาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และวัฒนธรรมองค์กร
ค. บุคลิกภาพ ความสามารถเฉพาะบุคคล และความสนใจของแต่ละบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ

43. ความเป็นผู้นำเชิงเป้าหมาย ตามแนวคิดของแบสส์ (Bass) ประกอบด้วย
ก. การให้รางวัลตามสถานการณ์ (contingent reward)
ข. การจัดการโดยยึดกฎระเบียบ (management by exception)
ค. การกระตุ้นให้ใช้สติปัญญา (Intellectual stimulation)
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

44. แบสส์ (Bass) พบว่า พฤติกรรมของผู้นำในการนำกลุ่มให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ผลดียิ่งขึ้นหรือให้ได้ผลเกินความคาดหวัง ผู้นำจะต้องแสดงความเป็นผู้นำทั้ง 2 ลักษณะร่วมกัน คือ
ก. ความเป็นผู้นำเชิงอนุรักษ์ และความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูป
ข. ความเป็นผู้นำเชิงเป้าหมาย และความเป็นผู้นำเชิงวัตถุประสงค์
ค. ความเป็นผู้นำเชิงเป้าหมาย และความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูป
ง. ความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูป และความเป็นผู้นำเชิงระบบ

45. ผู้นำเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) ตามแนวคิดของแบสส์ (Bass) หมายถึง
ก. การที่ผู้นำชี้แนะหรือจูงใจให้ผู้ตามปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด โดยระบุความชัดเจนด้านบทบาท
โครงสร้างงานและสิ่งที่ต้องการจากงานซึ่งจะแลกเปลี่ยนกันด้วยสิ่งตอบแทนที่ผู้ตามต้องการ
เพื่อเป็นแรงผลักดันให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่คาดหวังไว้
ข. ผู้นำจะเน้นการใช้มนุษยสัมพันธ์และเน้นความพึงพอใจของผู้ตามในการทำงาน ไม่คำนึงถึงผลผลิต
ขององค์การ
ค. ผู้นำจะสนใจคนและสนใจงานน้อยมาก ผู้บริหารมีอำนาจในตนเองต่ำ ขาดภาวะผู้นำ
ง. ผู้นำหวังผลงานเท่ากับขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานเน้นขวัญความพึงพอใจหลีกเลี่ยงการใช้กำลัง

46. ผู้นำเชิงเป้าหมาย (Transactional Leadership) ตามแนวคิดของแบสส์ (Bass) หมายถึง
ก. การที่ผู้นำชี้แนะหรือจูงใจให้ผู้ตามปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด โดยระบุความชัดเจนด้านบทบาท
โครงสร้างงานและสิ่งที่ต้องการจากงานซึ่งจะแลกเปลี่ยนกันด้วยสิ่งตอบแทนที่ผู้ตามต้องการ
เพื่อเป็นแรงผลักดันให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่คาดหวังไว้
ข. ผู้นำจะเน้นการใช้มนุษยสัมพันธ์และเน้นความพึงพอใจของผู้ตามในการทำงาน ไม่คำนึงถึงผลผลิต
ขององค์การ
ค. ผู้นำจะสนใจคนและสนใจงานน้อยมาก ผู้บริหารมีอำนาจในตนเองต่ำ ขาดภาวะผู้นำ
ง. ผู้นำหวังผลงานเท่ากับขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน เน้นขวัญความพึงพอใจหลีกเลี่ยงการใช้กำลัง

47. ตามแนวคิดของ แบสส์ (Bass) คิดว่าการแสดงพฤติกรรมความเป็นผู้นำจะออกมาในสัดส่วนของความเป็นผู้นำเชิงเป้าหมายมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ
ก. สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ข. สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
ค. คุณลักษณะส่วนตัวของผู้นำ ง. ถูกทุกข้อ

48. ความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูป ตามแนวคิดของแบสส์ (Bass) ประกอบด้วย
ก. บุคลิกภาพที่น่านับถือ (Charisma)
ข. การยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Individualized consideration)
ค. การกระตุ้นให้ใช้สติปัญญา (Intellectual stimulation)
ง. ถูกทุกข้อ

49. สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่
ก. เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของแต่ละท้องถิ่น
ข. งาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และวัฒนธรรมองค์กร
ค. บุคลิกภาพ ความสามารถเฉพาะบุคคล และความสนใจของแต่ละบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ

50. คุณลักษณะส่วนตัวของผู้นำ ได้แก่
ก. เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของแต่ละท้องถิ่น
ข. งาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และวัฒนธรรมองค์กร
ค. บุคลิกภาพ ความสามารถเฉพาะบุคคล และความสนใจของแต่ละบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ

 

เฉลยธุรการ ชุดที่ 5
1. ก       2. ง     3. ก       4. ข      5. ค      6. ข      7. ค        8. ง       9. ง      10. ก       11. ข       12. ข       13. ค        14. ง       15. ค       16. ง      17. ค      18. ก      19. ง       20. ง       21. ง       22. ง       23. ค      24. ก      25. ก       26. ง      27. ข       28. ก       29. ข      30. ง         31. ค        32. ก       33. ง       34. ก       35. ข       36. ง       37. ก       38. ค       39. ข       40. ง      41. ข       42. ข       43. ง       44. ค      45. ก       46. ก      47. ง        48. ง       49. ก       50. ค

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ รวมชุดที่ 5 ธุรการ พร้อมเฉลย