สตช. เปิดรับสอบนายสิบตำรวจ ในส่วนของ ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 700 อัตรา [ 22 ก.ค. – 13 ส.ค. 57 ]

เปิดอ่าน 917 views

แชร์ข่าวนี้

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประกาศรับสมัครเพื่อสอบเข้ารับราชการตำรวจตำแหน่งนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557  มานั้น  ในส่วนของ ตำรวจภูธรภาค 1 ได้รับมอบหมายให้คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการชั้นประทวน  จำนวน 700 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจำสถานฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพลตำรวจ ได้รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.1 ชั้น 1 (1,360 บาท) จำนวน 700 อัตรา โดยนักเรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 ใช้อักษรย่อยของสายสอบ  คือ นสต.1   ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะเวลา 1 ปี เมื่อสำเร็จการฝึกจะได้รับการแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม สังกัดตำรวจภูธรภาค 1 ได้รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 19 (10,760 บาท)

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย มีสถานภาพโสด
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
2.3 มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
2.4 มีลักษณะทั่วไปที่ไม่ขัดกับการเข้ารับราชการตำรวจ
2.5 เป็นสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยจะต้องได้รับวุฒิการศึกษาก่อนวันที่ปิดรับสมัคร (13 สิงหาคม 2557)
2.6 ถ้าใช้คุณวุฒิที่สูงกว่าในการสมัครจะไม่สามารถนำมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
2.7 ไม่รับสมัครผู้ที่มีภาระทางทหาร

3. การรับสมัคร
สมัครทาง อินเตอร์เน็ต www.policeadmission.org  ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้น  วันที่ 13 สิงหาคม 2557 จะเปิดรับถึงเวลา 16.30 น.

4. กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ
4.1 ข้อแนะนำและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติในการสอบทางเว็บไซต์ www.policetraining1.com และ www.policeadmission.org
4.2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน สถานที่สอบข้อเขียนผังที่นั่งสอบ ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557ทางอินเตอร์ เน็ตเว็บไซต์ www.policetraining1.com และ www.policeadmission.org โดยจะต้องนั่งสอบข้อเขียนในพื้นที่ของหน่วยสอบที่ได้สมัครสอบไว้กำหนด
4.3 สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7 เวลา 13.30 – 16.30 น. (ให้ผู้มาสอบเข้าห้องสอบ เวลา12.00 – 13.15 น. เท่านั้น)
4.4 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รอบสอง) ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policetraining1.com และ www.policeadmission.org พร้อมกับแจ้งกำหนดการ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดต่าง ๆ  เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ ตำรวจภูธรภาค 1 ดังนี้
4.4.1 รายงานตัว ยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม วัดขนาดร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตามที่กำหนด
4.4.2 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายน้ำ – วิ่ง)
4.4.3 ตรวจร่างกาย และประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย
4.4.4 สอบสัมภาษณ์
4.5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policetraining1.com และwww.policeadmission.org

5. ติดต่อสอบถาม ศุนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 เลขที่ 5 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

รายละเอียดเพิ่มเติม  สตช.ประกาศสอบนายสิบตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 1

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สตช. เปิดรับสอบนายสิบตำรวจ ในส่วนของ ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 700 อัตรา [ 22 ก.ค. – 13 ส.ค. 57 ]