E-learning กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เปิดอ่าน 2,018 views

แชร์ข่าวนี้

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับผู้ที่สนใจจะสอบเข้ารับราชการตำรวจ   หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ผอ.ตร.) แนวข้อสอบจากเว็บไซต์ E-Learning

หมวด ๑ ความรู้พื้นฐานในงานฝ่ายอำนวยการ
๑.๑ ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ
๑.๒ ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังพล
๑.๓ ความรู้พื้นฐานฝ่ายข่าว
๑.๔ ความรู้พื้นฐานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
๑.๕ ความรู้พื้นฐานฝ่ายส่งกำลังบำรุง
๑.๖ ความรู้พื้นฐานฝ่ายชุมชนมวลชนสัมพันธ์

หมวด ๒ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และความมั่นคงของชาติ
๒.๑ การถวายความปลอดภัย
๒.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
๒.๓ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของโลก
๒.๔ การพัฒนาเศรษฐกิจในไทยในเวทีเศรษฐกิจโลก
๒.๕ สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
– สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
– มาตรฐานและการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับตำรวจ
– Human Rights for Police Officers
– สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
๒.๖ ภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่
๒.๗ การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๘ ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

หมวด ๓ การจัดทำยุทธศาสตร์
๓.๑ ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทำยุทธศาสตร์
๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT)
๓.๓ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
๓.๔ การกำหนดยุทธศาสตร์และการประเมินผล
๓.๕ การจัดทำโครงการ

หมวด ๔ การจัดทำแผน
๔.๑ แผนปฏิบัติราชการ
๔.๒ แผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ
๔.๓ แผนความมั่นคงและต่อต้านภัยคุกคาม
๔.๔ แผนบูรณาการระดับจังหวัด

 

แนวข้อสอบจากเว็บไซต์ E-Learning

หมวด ๕ การจัดทำงบประมาณ
๕.๑ ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ
– พระราชบัญญัติ วิธีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๙
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗
– หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ
– ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
– ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
– หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
– กระบวนการงบประมาณ
๕.๒ รูปแบบการจัดทำงบประมาณ และการจำแนกประเภทรายจ่าย
๕.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณ
๕.๓.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการ
๕.๓.๒ การจัดทำงบประมาณของแผนงาน/โครงการ
๕.๓.๓ การจัดทำงบประมาณปกติของหน่วย
๕.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการ
๕.๕ การจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตสู่ต้นทุน
๕.๖ หลักการบริหารงบประมาณ
๕.๗ การรายงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

หมวด ๖ การบริหารงานพัสดุ
๖.๑ ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
– แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๕๒
– การแต่งตั้งหัวหน้าพัสดุ
– การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำหนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯ
– การเพิ่มเติมความหมายของคำว่า “หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ”
– พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐพ.ศ.๒๕๕๒
๖.๒ แนวทางและวิธีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
๖.๓ ขั้นตอนและการะบวนการจัดหาพัสดุ
๖.๔ การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)และคุณลักษณะเฉพาะ
๖.๕ การบริหารสัญญา-หลักประกัน
๖.๖ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการจัดหาพัสดุ
๖.๗ การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
๖.๘ กฎหมายเกี่ยวกับพัสดุ
– พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
– ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
– แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน
– การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๒
– ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๕๒
– แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
– ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่
– ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเข้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
– สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
๖.๙ การบริหารงานที่ราชพัสดุ
– พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘
– กฎกระทรวง ว่าดวยหลักเกณฑ์และวิธิการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๕
– กฎกระทรวง ว่าดวยหลักเกณฑ์และวิธิการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
– กฎกระทรวง ว่าดวยหลักเกณฑ์และวิธิการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙

หมวด ๗ การบริหารงานการเงินการคลัง
๗.๑ ความรู้พื้นฐานของระเบียบงานการเงิน
– คู่มือการปฏิบัติกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
– ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
– การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักร
– พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
– บัญชีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙
– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลังพ.ศ.๒๕๕๑
– หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
– การบริหารงานการเงินและกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบคดีอาญา
– พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓
– ระเบียบกระทรวงการคลังค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕
– หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
๗.๒ หลักการบริหารการเงินของหน่วยงานและหน่วยงานย่อย
๗.๓ การเขียนรายงานการเบิกจ่ายเงิน
๗.๔ การบริหารเงินกองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
๗.๕ การจัดทำต้นทุนของหน่วยงาน
๗.๖ ระบบ GFMIS กับการบริหารงานการเงิน การคลังไทย

ข้อมูลเพิ่่มเติม  E-Learning กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : E-learning กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ