Tags : นายสิบตำรวจ

ตำรวจภูธรภาค 2 รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ ตำรวจภูธรภาค 2 ดำเนิ […]

18,471 views